مصاحبه با مدیر عامل شرکت اکبر جوجه
اکبر جوجه

مصاحبه با مدیر عامل شرکت اکبر جوجه

مصاحبه با پسر ارشد مرحوم علی اکبر کلبادی نژاد درباره تاریخچه تاسیس رستوران
ادامه مطلب